Etkinlik

Etkinlik

Etkinlik kavramı turizm alanyazınında, “Tek seferlik düzenlenen, belirli bir süre içerisinde gerçekleşen ya da tekrarlanan; turistik bir yerin kısa veya uzun dönemli farkındalığını, bilinirliğini ve sağladığı geliri artırmak için geliştirilen büyük, orta ya da küçük ölçekli etkinlikler” olarak tanımlamaktadır. Özellikle günlük hayatın rutininden uzaklaşmak isteyen kişiler, hayattan zevk almak, bedenen ya da zihnen sağlıklarını iyileştirmek ya da iyilik hallerini korumak amacıyla boş zaman faaliyeti olarak etkinliklere katılımı tercih etmektedirler.

Etkinlikler insanları turizme yönlendiren önemli bir itici güçtür ve destinasyonların pazarlanmasında ve turizm anlamında gelişiminde etkin olarak kullanılmaktadır. İyi planlanmış etkinlikler destinasyonlar arası rekabette önem arz ettiği gibi, topluluk yaratma, kırsal yenilenme, kültürel gelişim, ulusal kimliklerin gelişimine yardım etme, rakip destinasyonlardan farklılaşma, ekonomik gelişim ve yerel halkın yaşadığı destinasyonun, bölgenin ya da ülkenin imajını olumlu yönde geliştirme gibi pek çok olumlu etkiyi beraberinde getirmektedir. Tüm bu olumlu etkiler etkinliklerin turizm açısından önemli bir alan haline gelmesine neden olmaktadır. Turizm alanyazınında 1980’li yıllara kadar etkinliklerin önemi fark edilemedi. Fakat ilerleyen yıllarda etkinliklerin turizmin gelişimi, pazarlaması ve reklamı için önemli bir motivasyon olduğu anlaşıldı. Özellikle etkinliklerin ekonomik getirileri, turizm alanyazınında kavramın yer alma sıklığını artırdı. Etkinliklerin ve turizmin etkileşiminden ortaya çıkan etkinlik turizmi ise, kişilerin özel önemi olan etkinliklere katılımları amacıyla yaptıkları yer değiştirme faaliyetleri ile ortaya çıkmaktadır.

Etkinliklerin tarihi gelişimi incelendiğinde çok eski dönemlerden bu yana medeniyetlerin hemen hepsinde etkinliklerin var olduğu görülmektedir. MÖ 2000-1500 tarihleri arasında yaşamış Anadolu’nun en büyük uygarlıklarından olan Hititler döneminde inanç etkinliklerine sıkça rastlanmaktadır. Hititler, yılın önemli bir bölümünü inanç etkinliklerine ayırdılar. Arkeolojik araştırmalar bu dönemde 165 farklı dini şenliğin kutlandığını göstermektedir. Antik çağda ise spor etkinliklerinden ilki olan Olimpiyat Oyunları başladı. Olimpiyatlar, Yunan tanrısı Zeus’u onurlandırmak amacıyla, her dört yılda bir Yunanistan’ın Olimpiya kentinde gerçekleştirildi. Antik Olimpiyatlar MÖ 776–MS 393 yılları arasında yapıldı. Türkiye’de de etkinliklerin tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Örneğin; deve güreşleri yaklaşık 2400 yıllık tarihi ile Anadolu’da önemli bir kültürel etkinlik ve önemli bir gelenek halini aldı. Özellikle Türkiye’nin batı bölgelerinde yaygın olan deve güreşleri, günümüzde en çok Aydın yöresinde yapılmaktadır. Deve güreşi festivalleri Türkiye’de göçebelik ve kervancılığın yaygın olduğu dönemlerden beri yapılmakta olup, XIX. yüzyıl başlarından bu yana kültürel bir etkinlik olarak belli dönemlerde müsabakalar halini aldı.

Yıllar içerisinde etkinliklerdeki motivasyonlar, etkinlik türleri ve etkinlik düzenlemedeki amaçlar değişse de dünyada spor, iş, eğitim, inanç, sanat ve kültür amaçlı etkinlikler günden güne artış göstermektedir. Günümüz dünyasında, toplum içinde çeşitli gruplarda örgütlenmiş şekilde bulunan insanların, etkinliklere katılma eğilimlerinde ve arzularında da sürekli bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu artışın temel nedenleri, yaş ortalamasının yükselişi, teknolojinin gelişimi, gelirlerin artışı ve insanlar için zaman kavramının önemli hâle gelişi olarak sayılabilmektedir. Yaş ortalaması, teknolojik gelişme, gelirler ve boş zamanlarda ortaya çıkan bu değişimler, dünya çapında yapılan çeşitli etkinliklere olan talebin artmasına neden olmaktadır.

Yararlanılan Kaynaklar

Ardzinba, V. (2010). Eskiçağ Anadolu Ayinleri ve Mitleri. Ankara: KAFDAV Yayıncılık; Aydın, A. F. (2011). A Brief Introduction to the Camel Wrestling Events. Camel Conference of SOAS (ss. 55-60), Londra Üniversitesi, 23-25 Mayıs 2011; Getz, D. (2008). Event Tourism: Definition, Evolution, and Research, Tourism Management. 29: 403-428; Goldblatt, J. (2000). A Future For Event Management: The Analysis of Major Trends Impacting the Emerging Profession. Events Beyond 2000: Setting the Agenda, Proceedings of Conference on Event Evaluation, Research and Education, University of Technology Sydney: 2-9; Karaküçük, S. (1997). Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme Kavram Kapsam ve Bir Araştırma. Ankara: Seren Ofset.