Turizm Eğitimi Konferans-Workshop - 1992

Etkinlik Toplantı

(Ankara, 09 - 11 Aralık 1992)

Maddeye katkıda bulunan yazarlar:
Yazar: Süheyla GOLCHESHMEH (2019) (Madde metni için tıklayınız)
Yazar: Özel KILIÇ (2020) (Madde metni için tıklayınız)
1 / 2

Dönemin Turizm Bakanlığı tarafından Türk turizminin uluslararası standartlara ulaştırılması, eğitimde yapılması gereken çalışmaların yönlendirilmesi, önceliklerin belirlenmesi için örgün, yaygın, mesleki ve hizmet içi eğitimde durum değerlendirmesi yapılması, ileriye yönelik geliştirici, yönlendirici önceliklerin tespit edilmesi amacıyla ilki Ankara’da 09-11 Aralık 1992, ikincisi ise yine Ankara’da 11-13 Aralık 2002 yıllarında düzenlendi. Sektörün beklentileri ile eğitim programlarının uyumlu hale getirilmesini ve turizm meslek eğitimi veren mevcut kurumlararası entegrasyonu sağlamayı da hedefledi. Bu etkinlikte ilkinde sekiz, ikincisinde on iki oturum gerçekleştirildi. İlk etkinliği kamu kurumları, üniversite, sektör, vakıf, sendika, dernek ve basın temsilcilerinden yaklaşık 400 kişi izledi. İlk konferansta genel eğitim politikaları ve turizm eğitiminin yeri, orta, yüksek ve diğer öğrenim seviyelerinde mesleki eğitim, diğer ülkelerden örnekler ve ileri eğitim teknolojileri, kurumlararası işbirliği ve organizasyon, turizm eğitiminin finansmanı ve turizm bilincini geliştirme konularıyla ilgili 68 tebliğ sunuldu. İkinci konferansta örgün turizm eğitimi uygulamaları, turizm eğitiminde ileri eğitim teknolojileri ve turizm eğitiminde yasal düzenlemeler, yaygın turizm uygulamaları, turizm sektörü-turizm eğitim kurumları işbirliği staj sorunları ve çözüm önerileri ve serbest konular olmak üzere elli iki tebliğ sunuldu. Bu etkinlikler sonucunda yirmi yedi karar alındı:

1.       Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Milli Eğitim Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve turizm sektörü temsilcilerinden oluşacak turizm eğitimi programlarının görüşülüp tartışılacağı “Turizm Eğitimi Koordinasyon Üst Kurulu”nun oluşturulması yararlı olacaktır.

2.       Turizm eğitimi veren orta ve yüksek eğitim kurumlarının meslek dersleri veren öğretim elemanları ve öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları karşılanmalı ve bu konuda maddi destek sağlanmalıdır.

3.       Turizm eğitimi veren orta ve yüksek eğitim kurumlarının turizm potansiyeli olan ve turizm yatırımlarının ve faaliyetlerinin yoğun olduğu merkezlerde açılmasına özen gösterilmelidir.

4.       Turizm eğitimin uygulamaya daha fazla ağırlık verilerek yapılması yararlı olacaktır.

5.       Turizmi Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV)’nın turizm eğitimine katkıları arttırılmalı, bunun sağlanabilmesi için de vakfa daha çok kaynak yaratılmalıdır.

6.       Turizm eğitimi konferans/workshop’ları iki yılda bir düzenlenmelidir.

7.       Turizm eğitimi veren kurumlarda mezunları izleme-değerlendirme birimleri kurulmalıdır.

8.       Turizm Bakanlığı’nda ve turizmle ilgili kamu kuruluşlarında turizm eğitimi almış personelin istihdamına öncelik verilmeli ve bu teşvik edilmelidir.

9.       Başta Turizm Bakanlığı olmak üzere, sektörün turizm eğitimi veren kurumlarındaki başarılı öğrencilere burs vermeleri yararlı olacaktır.

10.   Turizm işletmeleri personelinin hizmet içi eğitimine ağırlık verilmesi teşvik edilmelidir.

11.   Profesyonel Turist Rehberliği Kursları’nın süresi, kurslarda okutulan derslerin sayısı, saati, türü ve içeriği meslek kuruluşlarının görüşü alınarak yeniden yapılandırılmalıdır.

12.   Turizm meslek kuruluşları yasa teklif ve tasarılarının bir an önce yasalaşması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

13.   Turizm rehberliğinde branşlaşmaya gidilmesi teşvik edilmelidir.

14.   Turist rehberleri ve seyahat acenteleri arasında çalışma şartlarını düzenleyen acente-rehber hizmet sözleşmesinin Turizm Bakanlığı ve sektör temsilcilerinin de görüşü alınarak uygulamaya konulması sağlanmalıdır.

15.   Turizm rehberliği eğitimi üniversitelerde lisans düzeyinde yapılmalıdır.

16.   Yüksek öğretim düzeyinde sürdürülen turizm eğitiminde yapılacak stajlar yasal güvence altına alınmalıdır.

17.   Turizm eğitiminde tüm tarafların katılımı ve katkısı sağlanmalıdır.

18.   Turizm eğitiminde sürekli eğitime önem verilmelidir.

19.   Turizm eğitiminde e-öğrenmeye (web tabanlı öğrenme) bir an önce geçilmelidir.

20.   Turizm eğitiminde Dünya Turizm Örgütü raporları uyarında uzun vadeli projeksiyonlar yapılmalı ve stratejiler geliştirilmelidir.

21.   Turizm eğitiminde görev yapan öğretim elemanlarının sektör deneyimini artırıcı programlar yapılmalıdır.

22.   Engellilere yönelik tesisleşme faaliyetinin turizm eğitimi kurumlarınca göz önünde tutularak bu tür tesislerde hizmet verebilecek nitelikli personelin yetiştirilmesine başlanmalıdır.

23.   Halkın turizm eğitiminin, ülkesel ve yerel boyutlarda sivil girişimlere sorumluluk yükleyerek, doğru ve bilinçli bir plan sürecinde vizyon geliştirerek, kamu yönetimi işbirliğinde yerel envanterin saptanması, yerel değerlendirme ve yerel tanıtma için uygulanabilir projeler geliştirilmelidir. Bu projelerin üretiminde yönlendirme tabandan merkeze doğru olmalı ve projelerde yerel sahiplenme esas alınmalıdır.

24.   4072 sayılı yasanın uygulanması konusunda ilgili Bakanlıkların ve kurumların işbirliği ile kanunun uygulanması takip edilmelidir.

25.   Lisans düzeyinde turizm eğitimi veren kurum mezunlarının Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı ve Stajer Kontrolörlük sınavlarına girebilmesi yasal düzenlemelerle sağlanmalıdır.

26.   Turizm Bakanlığı’nın yaptığı eğitici ve tanıtıcı çalışmalardan birer örneğinin turizm eğitimi veren kurumlara da gönderilmesi sağlanmalıdır.

27.   Turizm eğitimi veren kurumlarda kalite güvence sistemi kurulmalıdır.

2 / 2

Turizm sektöründe uluslararası standartları yakalamak, turizm hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak arttırmak, turizm konusunda toplumsal bilinci geliştirmeye katkı sağlamak ve mevcut turizm eğitiminin tüm yönleriyle değerlendirilip eksikliklerin tespit edilmesi ve öneriler geliştirilmesi amacıyla düzenlenen uluslararası katılımlı bilimsel bir toplantıdır. Turizm sektörünün turizm eğitimi veren kurumlardan beklentilerinin belirlenmesi ve turizm eğitiminin sektör gerçeklerine uygun hâle getirilmesi de konferansın bir diğer amacıdır.

Turizm Eğitimi Konferans - Workshop ilk kez 9-11.12.1992 yılında Turizm Bakanlığı’na bağlı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da düzenlendi. Dönemin Başbakan yardımcısı Prof. Dr. Erdal İnönü, Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Abdülkadir Ateş’in açılış konuşmaları ile başlayan Konferans-Workshop’a başta kamu kurumları, üniversiteler, turizm sektör temsilcileri, vakıf, sendika ve dernek başkanları ile basın temsilcileri olmak üzere yaklaşık 400 kişi katıldı. Toplam üç gün süren etkinlik boyunca sekiz oturum yapıldı ve farklı konulara değinildi. Bu konular Turizm Eğitimi Politikaları, Mesleki Eğitim, Diğer Ülkelerden Örnekler ve İleri Eğitim Teknolojileri, Kurumlar Arası İşbirliği, Turizm Eğitiminin Finansmanı ve Turizm Bilincini Geliştirme gibi konulardır. Etkinlik süresince söz konusu konular üzerine toplam 70 yazara ait 68 bildiri sunumu yapıldı.

1992 yılında ilk kez yapılan Turizm Eğitimi Konferans-Workshop daha sonra her 10 yılda bir olmak üzere tekrar edildi. İkinci Etkinlik yine Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından 11-13.12.2002’de yapıldı. Üçüncü etkinlik ise 17-19.10.2012 yılında yapıldı. İkinci ve üçüncü etkinlikler de tıpkı ilk etkinlik gibi Ankara’da gerçekleştirildi.

Yararlanılan Kaynaklar

Turizm Bakanlığı (1992). Turizm Eğitimi Konferans-Workshop. Ankara: Yorum Basın Yayın.