Yerel Yönetimler ve Turizm Sempozyumu

Etkinlik Sempozyum

(Ankara, 3-4 Aralık 1992)

Maddeye katkıda bulunan yazarlar:
Yazar: Dönüş ÇİÇEK (2019) (Madde metni için tıklayınız)
Yazar: Süheyla GOLCHESHMEH (2019) (Madde metni için tıklayınız)
1 / 2

Turizm alanında yerel yönetimler, merkezi idare ve sektördeki meslek kuruluşları arasında karşılıklı ilişkileri konu alan sempozyum, Turizm Bakanlığı, Konrad Adenauer Vakfı ve Türk Belediyecilik Derneği işbirliğiyle 3-4 Aralık 1992 tarihlerinde, Ankara’ da gerçekleştirildi. Yerel yönetimlerin turizm sektöründe karşılaştıkları sorunları, çözüm yollarını ve bu konuda yapılan ya da yapılması gereken çalışmaları ortaya koymak amacı ile gerçekleştirilen sempozyuma birçok belediye başkanı, bakanlık temsilcileri ve çok sayıda bilim adamı katıldı.

Dört oturum şeklinde düzenlenen sempozyumun ilk oturumunda yerel yönetimlerin turizmdeki rolünün ele alındığı üç bildiri sunuldu. Yerel yönetimler ve özel sektör açısından turizm planlaması ve denetimi konularının ele alındığı ikinci oturumda özel sektörün yerel yönetimlerden beklentilerine değinildi. Turizmin Temel Taşı Olan Doğal ve Kültürel Varlıkların Korunması ile Çevre ve Alt Yapı Sorunları Konusunda Yerel Yönetimlerin Rolü başlığı altında gerçekleştirilen üçüncü oturumda ise Turizm Bakanlığı’nın çevre ve altyapı yaklaşımı ve yürütmekte olduğu projeler, çevre sorunlarına yerel yönetimlerin bakışı ve yaklaşımları, değerler ve kültürel varlıkların korunması konuları üzerinde duruldu. Son oturumda ise “Turizm Konusunda Yerel Yönetimlerle Merkezi Yönetim İlişkileri” konusunda yedi bildiri sunuldu.

Türkiye’de turizmin çeşitli kurum ve kuruluşlar arasında zorunlu kıldığı ilişkilerin durumunun gözden geçirildiği sempozyumda, daha sistemli ilişkilerin nasıl koordine edileceği üzerinde çeşitli görüş ve öneriler alındı.

Yararlanılan Kaynaklar

Yerel Yönetimler ve Turizm Sempozyumu (3-4 Aralık 1992). Ankara. Türk Belediyecilik Derneği-Konrad Adenauer Vakfı.

2 / 2

Turizm Bakanlığı - Konrad Adenauer Vakfı ile Türk Belediyecilik Derneği’nin işbirliği ile 03-04 Aralık 1992 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Yerel yönetimler, kendi sınırları içinde yerleşik nüfusa dönük teknik altyapı ve kentsel destek hizmetlerini finansal ve örgütsel eksikliklerden dolayı yerine getirmekte zorlandığından, turizm sezonunda kendi normal nüfusunun daha fazla nüfusla karşılaşan, turizmde rol oynayan destinasyonlarda teknik altyapı sistemleri ve kentsel destek hizmetleri aksadığından, doğal çevre kirliliği ve tahrip olduğundan  yerel yönetimlerin, hızla gelişen turizm sektöründe karşılaştıkları sorunları, bu sorunların çözüm yollarını ve bu konuda yapılan veya yapılması gereken çalışmaları ortaya koyması amacıyla bu etkinlik düzenlendi. Doğal, tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizin oluşturduğu sağlıklı, temiz çevreye ilgi duyan yabancı turistlerin, bu çevrelerin yok oluşunu gördükçe bölgeye olan talepleri doğal olarak azaldığından yerel yönetimlerle merkezi yönetim ilişkileri, yerel yönetimler açısından turizmin yasal, yönetsel, planlama, denetim boyutları gibi turizmin her yönüyle tartışılıp değerlendirilebilmesi hedeflenmiştir. Artan bir önem ve ağırlık kazanan turizm alanında yerel yönetimler, özellikle belediyeler ile merkezi idare ve bu sektördeki mesleki kuruluşlar arasındaki karşılıklı ilgi ve ilişkileri konu alan bu sempozyum dönemin İçişleri ve Turizm Bakanı, Bayındırlık-İskan, Kültür, Orman Bakanlıkları ve ayrıca TÜRSAB gibi meslek kuruluşlarının katılımları ile Ankara’da İller Bankası’nın sosyal tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Birçok belediye başkanının, bakanlıklar temsilcilerinin ve çok sayıda bilim insanının katıldığı sempozyumda ülkemizde iç ve dış turizm akımının çeşitli kurum ve kuruluşlar arasında zorunlu kıldığı ilişkilerin durumu ve geliştirilmesi imkanları gözden geçirilmiş, çeşitli düşünce ve öneriler ileri sürülmüştür. Sempozyum açılış konuşmaları ile başlamış, sonrasında da iki gün boyunca dört oturum gerçekleştirildi. Açılış konuşmaları ve oturumlarda toplamda kırk yedi konuşmacı söz aldı. Turizmin artan başarısından bahsederken ilgili diğer kurumlara da atıf yapılması gerektiği ve bunların içerisinde yerel yönetimlerin de üzerinde mutlaka durulması gerektiği; bu başarının artmasında, turistin ülkeye girdiği anda belediyelerin sorumluluğunda olan hizmetlerle karşı karşıya kalmasından dolayı, yerel yönetimlerin de büyük payının olduğu üzerinde sıklıkla duruldu.

Yararlanılan Kaynaklar

Türk Belediyecilik Derneği - Konrad Adenauer Vakfı - Turizm Bakanlığı. (1992). Yerel Yönetimler ve Turizm Sempozyumu. Ankara: Feryal Matbaacılık.